Studiebeurs

  Studiebeurs of studietoelage?

Binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt de term studiebeurzen gebruikt voor de financiële hulp die je kan krijgen als je in het buitenland gaat studeren. Er zijn verschillende instanties die beurzen toekennen: zo zijn er private of publieke fondsen in België, private of publieke fondsen in het land waar je wilt gaan studeren en internationale beurzen. Niets belet je om bij verschillende beursverlenende instanties inlichtingen in te winnen en eventueel te kandideren. In het overzicht verder op deze website wordt voor elk specifiek geval vermeld waar je informatie over studiebeurzen kunt vinden.

Voor wie wil studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, bestaat het stelsel van de studietoelagen. Vanaf het academiejaar 2008-2009 is de reglementering over studietoelagen grondig aangepast aan de invoering van het leerkrediet. Zo is in het kader van levenslang leren het studietoelagekrediet ingevoerd: dat omvat een studietoelage voor het volgen van twee bachelors, één master, één voorbereidingsprogramma, één schakelprogramma en één lerarenopleiding als vervolgopleiding. Het jokerkrediet biedt daarbij een opvangnet voor studenten die niet voldoende studietoelagekrediet (verworven studiepunten) hebben behaald in het voorafgaande academiejaar.

Onder bepaalde voorwaarden kan een studietoelage ook toegekend worden voor studies in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap. Dat noemen we het principe van de meeneembaarheid.


Net zoals hierboven al werd aangehaald bij de studiebeurzen, belet niets je om tegelijkertijd een aanvraag in te dienen voor een studiebeurs (bij een of meerdere instanties) en voor een studietoelage.


In welke gevallen kan je een studietoelage krijgen voor studies in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap?

Je kan een studietoelage aanvragen op voorwaarde dat:

  • de plaatselijke, voor onderwijs bevoegde overheid de opleiding of instelling erkent,
  • de opleiding leidt tot een diploma dat de plaatselijke, voor onderwijs bevoegde overheid erkent,
  • je aan alle voorwaarden voldoet om in Vlaanderen een toelage te krijgen.

Bovendien moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

  • je hoofdverblijfplaats ligt in het Vlaams Gewest (de 19 Brusselse gemeenten zijn geen deel van het Vlaams Gewest),
  • je behaalde al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
  • je behaalde al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Als je ingeschreven bent aan een instelling die buiten de Europese Hoger Onderwijsruimte ligt, mag de opleiding die je volgt bovendien niet bestaan in Vlaanderen.

Een Erasmusbeurs is geen opleiding in het buitenland. Je bent immers ingeschreven bij een Vlaamse instelling. Een Erasmusbeurs kan gecombineerd worden met een studietoelage.


Je zoekt meer informatie over hoe en onder welke voorwaarden je een studietoelage kan krijgen

Die vind je op: www.studietoelagen.be

Of je wendt je tot het:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw – Toren 1A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel: 1700
Fax: 02 553 86 75
E-mail: studietoelagen@vlaanderen.be

Share | | Print